Feeds:
Mga Paskil
Mga Puna

Archive for Disyembre, 2013

Mga Aral ng 2013

Mga Aral ng 2013

1. Mamuhay nang payak at walang pagkukunwari. Walang materyal na bagay na makapagbibigay ng tunay na kaligayahan.

Isang malaking kahinaan ang pagkukunwari. Kalawang ito na sumisira sa bawat hibla ng tamang pakikipagkapwa. Sinisira nito kahit ang sariling pagtingin sa tama at mali.

Sa payak na pamumuhay mauunawaan mo ang tunay na galaw ng buhay. Sa payak na pamumuhay makikilala mo ang tunay na mukha ng mga bagay. Sa payak na pamumuhay makikilala mong lubos ang tunay na katangian ng mga taong nakapaligid sa iyo.

2. Maging magulang nang 24 oras sa mga anak. Mas mainam na ang magulang ang direktang gumagabay at nagtuturo sa mga anak. Ito ang balangkas na naaayon sa galaw ng kalikasan.

Hindi sapat na maibigay ng magulang ang materyal na pangangailangan ng mga anak. Mas mahalaga na maibigay ng magulang ang kanilang espiritwal na pangangailangan. Mas mahalagang malubos ng magulang ang pagtuturo sa kanilang mga anak hinggil sa mga bagay na hindi materyal. Ah, mahalagang maipaunawa ng magulang sa kanyang anak na ang tunay na tao ay hindi materyal kundi espiritwal.

Ang pagiging magulang ay pagiging guro 24 oras. Ang pagiging magulang ay pagiging guro sa mga tunay na aral ng buhay.

3. Maging handa sa kahit anong kalamidad. Tandaan na sa karanasan ng bansang ito hinggil sa mga kalamidad, ikaw lang ang maaasahan mon at hindi ang gobyerno.

Ang iyong kaligtasan ay pangunahing tungkulin mo at hindi ng iba. Ang iyong buhay ay pangunahing responsibilidad mo at hindi ng iba. Ang pangangalaga sa iyong kapakanan ay pangunahing gawain mo at hindi ng iba.

4. Magbigay at umibig nang walang alinlangan. Ang pagbibigay at pag-ibig ay sapat na sa kanilang sarili. Walang hinihintay na kapalit. Walang kahit anong komento.

Ang pagbibigay ay pag-ibig at ang pag-ibig ay pagbibigay. Ang pagbibigay nang walang pag-ibig ay kagaya lamang ng pagtatapon ng basura. Ang pag-ibig na walang pagbibigay ay kagaya lamang ng mga salita ng mga bulaang propeta.
5. Igalang ang kapwa tao. Ang paggalang sa kapwa ay paggalang din sa sarili. Ang hindi paggalang sa iba ay hindi rin paggalang sa sarili.

Marami sa suliranin ng sangkatauhan ay nag-ugat sa kawalan ng paggalang sa kapwa tao. Sapagkat ang pangangamkam ng isang lahi sa ari-arian ng ibang lahi ay kawalan ng paggalang. Ang pagkutya sa kultura ng ibang lahi ay kawalan ng paggalang. Ang pang-aalipin ng ibang tao ay kawalan ng paggalang.

Kawalan ng paggalang ang pagpaslang sa iba dahil iba ang kanilang paniniwala.Kawalan ng paggalang ang pagpaslang sa iba upang maagaw ang kanilang mga lupain. Kawalan ng paggalang sa kapwa tao ang pagpaslang sa iba upang makamkam ang kanilang mga likas yaman.

6. Buong tapang na manindigan sa kung ano ang tama at makatarungan. Huwag katakutan ang sinumang tao o anumang kapangyarihan sa mundong ito. Walang bagay na gawa ng kamay ng tao ang maaaring puminsala sa iyo. Ang banta ng kamatayan ng pisikal na katawan ay isa lamang ilusyon. At ang mahalaga lamang sa landas ng pag-unlad ay ang patuloy na pagsisikap upang maging ganap na tao.

Buong tapang na manindigan at labanan na parang walang bukas ang lahat na anyo ng pang-aapi. Sapagkat ang pagiging tunay na tao ay ang pagiging tagapamandila ng katotohanan at katarungan.

7. Maging mapangahas sa kahit anong larangan. Ang pag-unlad sa kahit anumang larangan ay hindi makukuha sa pagpapatumpiktumpik. Sa tunay na mukha ng mga bagay ay walang kabiguan. Mayroon lamang mga pagkakataon ng pansamantalang pagkabalaho na hindi dapat tingnan bilang sukdulan na ng lahat. Walang ganap hanggang hindi pa nagiging ganap ang lahat na bagay.

Oo, maging mapangahas at huwag matakot na mabigo sapagkat ang kabiguan at ang tagumpay ay kapwa ilusyon lamang. Sapagkat sa totoong mukha ng mga bagay ang mahalaga lamang ay ang pagsisikap na sumulong sa mas mataas na antas. At ang pagsulong sa mas mataas na antas ay hindi nangangahulugang mayroon ngang mas mataas na antas sapagkat ang mga antas ay ilusyon din lamang. Sapagkat ang bawat bagay ay ganap na sa kanyang sarili. Sapagkat ang pagiging ganap ay matagal nang nakaimbak sa binhi ng pag-iral ng bawat bagay.

Maging mapangahas sapagkat kailangang maging mapangahas upang matuklasan ang pagiging ganap ng bawat bagay. Dapat maging mapangahas upang matuklasan na sa katunayan, walang balakid, walang hadlang, walang kahit anong
limitasyon sapagkat ano ang maaaring humadlang sa tilamsik ng dakilang apoy na pinagmulan ng lahat?

 

Anijun Mudan-udan

Ilang minuto bago magsimulang muli ang mundo sa pagtahak sa landas nito paikot sa araw

Disyembre 31, 2013

Bayan ng Los Banos

Advertisements

Read Full Post »